Zeche Haard Schacht 2
Zeche Haard/Ewald Fortsetzung
Haard Coal Mine

Zeche Haard Schacht 2


Haard Coal Mine, Shaft 2
Blank INFO

Galerie/Gallery

Zeche Haard Schächte 2 und 1 Zeche Haard Schacht 3 Zeche Haard Schacht 1 Zeche Haard Schacht 2
Zeche Haard Schacht 1 Zeche Haard Schacht 1 Zeche Haard Schacht 3 Zeche Haard Schacht 3
Zeche Haard Schächte 1/2